CO2 neutraal leven doe je met CO2-compensatie en door je CO2-uitstoot te reduceren!

co2-uitstoot compensatie

Wil je groene energie thuis én tegelijk besparen op je energiefactuur?

We bellen je gratis terug tijdens onze openingsuren of bel ons op ma-vr van 8-19h en za van 8:30-17:30h.

CO2 compensatie

Klimaatopwarming door CO2-uitstoot: maak je je ook zorgen over de toekomst van onze planeet? Indien je een naar gevoel overhoudt bij jouw ecologische voetafdruk is er een goede uitweg om de impact op onze aarde te reduceren of zelfs te neutraliseren. Door jouw CO2-uitstoot te compenseren beteken je op een eenvoudige en snelle manier iets betekenen. In dit artikel leggen we je uit hoe CO2 compensatie in elkaar steekt, wat je zelf daarin kan betekenen en op welke manier je CO2 kan compenseren om de gevolgen van het broeikaseffect tegen te gaan.


Wat is CO2 compensatie?

Vandaag de dag denken we steeds vaker aan onze ecologische voetafdruk. We eten minder vlees, we plaatsen zonnepanelen op ons dak en ook de auto laten we vaker staan om de fiets te pakken. Maar dat is niet alles. Toch blijven we altijd nog CO2 uitstoten. Of je nu beweegt, stilzit of eet: je ademt in en uit en dan produceer je koolstofdioxide (we zullen in dit artikel verder praten over CO2). CO2 wordt vrijgegeven aan de lucht en draagt bij aan de toename van broeikasgassen. Volgens de Europese Commissie zijn deze broeikasgassen verantwoordelijk voor 63% van de opwarming van de aarde veroorzaakt door mensen. De CO2 compensatie maakt deel uit van een beleid van maatschappelijke verantwoordelijkheid van landen, bedrijven en individuen.

Sinds de industriële revolutie hebben de wereldwijde bevolkingsgroei en onze groeiende consumptie van energie en goederen, de CO2-uitstoot wereldwijd doen stijgen dat we het klimaat zijn gaan veranderen. Er is dus een duidelijk en aantoonbare invloed van de mens op de klimaatverandering.

Hoe werkt CO2 compenseren?

CO2-uitstoot compenseren klimaat

CO2-compensatie of jouw CO2 compenseren bestaat uit het terugbrengen van je eigen CO2-uitstoot door het steunen en financieren van CO2-compensatieprogramma's. Dit zijn zogenaamde CO2-certificaten of ook wel CO2-uitstootpapieren. Deze certificaten kun je kopen maar ook vernietigen. Een ton CO2 is gelijk aan één certificaat.

Kyotoprotocol

Voor de landen die hun handtekening onder het Kyotoprotocol hebben gezet en sommige bedrijven die de impact van hun activiteiten op het milieu onvoldoende hebben gereduceerd, is de compensatie van CO2-uitstoot wettelijk verplicht.

Certificaten en emissierechten

emissierechten en co2-uitstoot bedrijven

Om deze verplichting uit te kunnen voeren is er op Europees niveau een systeem ontwikkeld om CO2-emissies te compenseren. Deze verplichting maakt deel uit van een institutioneel verdrag en neemt de vorm aan van een echte markt, waarin CO2 certificaten worden uitgewisseld en verhandeld. Nationale overheden hebben voor bedrijven een bepaalde hoeveelheid emissierechten vastgesteld. Dit is gebaseerd op de verschillende periodes en op een schatting van de toekomstige ontwikkeling van hun broeikasgasemissies. In het geval dat zij meer uitgeven dan hun quotum, moeten zij emissierechten kopen van andere bedrijven. Dit kunnen zij doen op de "markt voor emissierechten". Aan de andere kant, als ze minder uitstoten, is er sprake van een overschot. Dit kan men benutten voor de opvolgende jaren of gebruiken om certificaten van te verkopen.

energieverbruik berekenen

Wat is jouw totale jaarlijkse stroomverbruik?

Wil je erachter komen wat jouw totale stroomverbruik in huis is? Bereken het in de energiecalculator!

CO2 compensatie in België

Belgisch huishouden

Tijdens de eerste verbintenisperiode van het Kyotoprotocol (2008-2012) moest België zijn broeikasgasemissies met 7,5% verminderen ten opzichte van 1990 (voor fluorhoudende gassen 1995). België had ongeveer 134,8 miljoen emissierechten per jaar gedurende de verbintenisperiode. België heeft helaas zijn doelstellingen voor deze eerste periode niet weten te halen: het tekort bedraagt totaal 4,9 miljoen ton CO2. We moesten daarom aanvullende emissierechten verwerven om onze verplichtingen na te komen.

In het kader van COP 21 (2015) hebben destijds de 4 verantwoordelijke ministers voor de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor die periode de CO2-reductie doelstelling vastgesteld op -35% voor het jaar 2020.

Wat is het Kyotoprotocol? In 1997 ratificeerden in totaal 172 landen in Kyoto een internationaal verdrag om de uitstoot van broeikasgassen, ook wel CO2 te verminderen. Sindsdien moeten geïndustrialiseerde landen en grote bedrijven CO2-quota respecteren. Dit is de maximale jaarlijkse hoeveelheid CO2 die ze gedurende een bepaalde periode mogen uitstoten.

Waarom CO2 compenseren?

ecologische voetafdruk en co2-uitstoot

Onder invloed van de mens is de aanwezige concentratie CO2 of koolstofdioxide flink toegenomen. Ook al is CO2 altijd al aanwezig geweest, zijn de gevolgen van meer koolstofdioxide in de lucht (onder invloed van de mens) wetenschappelijk aangetoond in recentelijke studies en onderzoeken. Dit zorgt ervoor dat de aarde de warmte die afkomstig is van de zon minder goed kwijt kan in de ruimte, waardoor de temperatuur op aarde zal stijgen. Dit noemt men het broeikaseffect en is een belangrijke oorzaak van klimaatverandering.

Als de temperatuur op onze aarde blijft stijgen, smelt steeds meer ijs. Dit smeltwater komt terecht in onze oceanen en dit zorgt voor een stijging van de zeespiegel. Helaas is er tot de dag van vandaag onvoldoende verantwoordelijkheid en zijn er betrekkelijk weinig concrete besluiten genomen om deze problematiek tegen te gaan. Om te voorkomen dat onze planeet onleefbaar wordt, is het tijd om zelf onze verantwoordelijkheid te nemen. We hoeven niet te wachten op de politiek en met onze vinger wijzen naar de grote bedrijven. Zelf ben je ook in staat om veel te bereiken, alle beetjes helpen!

CO2 compensatie duur? Vaak gaat milieubewust zijn hand in hand met geld besparen. Door vrij eenvoudige acties of stappen te ondernemen, kun je het milieu besparen en tegelijk geld overhouden. Bel ons voor meer informatie over CO2-uitstoot compenseren:  ☎ 02 588 92 38

Hoe kan ik CO2 compenseren?

We kunnen ons goed voorstellen dat je denkt: Hoe moet ik precies CO2 compenseren? Het heeft namelijk geen nut om enkel te compenseren als we doorgaan met voedselverspilling en alle mogelijke energiebronnen uit te putten. Deze manier van leven schaadt ons milieu en zorgt voor klimaatopwarming. Vóór elke compensatieprocedure moet je eerst aandacht besteden aan je eigen gewoontes, alleen zo kun je jouw eigen CO2-uitstoot reduceren. Door dagelijks kleine, maar niet minder belangrijke gebaren of handelingen kunnen we direct invloed uitoefenen op ons milieu en dingen veranderen zonder er al te veel moeite aan te besteden.

 • Hoe kan ik zelf CO2 reduceren?
 • Stap over op duurzame energie;
 • Start met afval recyclen en hergebruik karton en plastic indien mogelijk;
 • Verplaats je vaker of voortaan alleen maar met de fiets als het om korte afstanden gaat en laat de auto staan. Kies voor de trein en als je voor langere afstanden echt moet vliegen, kies er dan voor om jouw CO2-uitstoot van jouw vlucht te compenseren;
 • Verminder jouw vleesconsumptie door deze te verruilen door plantaardig eiwitten. We zeggen niet dat je moet stoppen met vlees eten, maar als iedereen 1 maal per week minder vlees eet, maken we een groot verschil!;
 • Wees je bewust van de herkomst van voedsel en geef de voorkeur aan regionale en seizoensgebonden groenten en fruit;
 • Koop niet alles nieuw in de winkel, maar ga voor hergebruik van artikelen en huishoudelijke apparatuur.

Als het klimaat verandert, praat je over hele langzame veranderingen en eigenlijk veranderingen die je in een mensenleven niet goed kunt waarnemen.
Herman Russchenberg (TU Delft)

Volg deze aanbevelingen op om je CO2-uitstoot te verlagen en je verkleint jouw ecologische voetafdruk. Je zult er niets van merken, maar weet dat alle beetjes helpen en als iedereen een beetje CO2-uitstoot vermindert, komen we samen heel ver. Je zult er zelfs een goed gevoel aan overhouden!

Vrijwillige CO2-compensatie

De markt voor vrijwillige CO2-compensatie is in tegenstelling tot staten en grote vervuilende bedrijven aan geen enkele verplichting onderworpen. Een privé persoon of KMO's kunnen CO2-certificaten kopen die gebruikt zullen worden voor de financiering van programma's om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Dit gebeurd voornamelijk buiten Europa en in ontwikkelingslanden. Het aankopen (compenseren van CO2) van deze certificaten heeft echter alleen zin als dit gepaard gaat met eigen handelingen om jouw CO2-uitstoot te verminderen.

CO2-uitstoot compenseren = CO2-neutraal

Ook al heb je besloten om je ecologische voetafdruk te verkleinen je zult nooit volledig CO2-neutraal leven. CO2-compensatie vermindert wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen door jouw uitstoot elders te compenseren, op deze manier bereik je CO2-neutraal te zijn.

Wat is CO2-neutraal?

CO2-neutraal of ook wel klimaatneutraal wil zeggen dat er een bepaald proces, product of menselijke handeling geen invloed uitoefent op de klimaatverandering. CO2-neutraal betekent dus dat er per saldo geen sprake is van CO2-uitstoot.

co2-uitstoot berekenen

Om ervoor te zorgen dat onze CO2-emissies het geringste effect hebben op ons milieu, is het noodzakelijk om maatregelen te nemen en dit tegen te gaan. Aandelen in klimaatcompensatie kan een interessante optie zijn. Voor het individu of als bedrijf is het een kwestie van op de hoogte zijn van de totale (eigen) CO2-uitstoot voor een effectieve CO2 compensatie.

Bereken jouw CO2-uitstoot

Om CO2-neutraliteit te bereiken, dient elke persoon of elk bedrijf zijn uitstoot te kennen. De 'Good Planet Foundation' kan hierbij van hulp zijn en biedt handige tools om CO2-uitstoot inzichtelijk te maken en deze vervolgens te verminderen.

Bereken je CO2-uitstoot. Weet altijd wat voor impact jij hebt op milieu.

Door wie laat ik mijn CO2-uitstoot compenseren?

Je kunt het goede doel, een vereniging of een andere instantie benaderen voor het compenseren van jouw CO2-uitstoot. Dit houdt in dat jij een bepaald bedrag betaalt om jouw CO2-compensatie te realiseren door de financiering van projecten die de hoeveelheid CO2 besparen die gelijk staat aan jouw CO2-uitstoot. Voor zover vrijwillige koolstofdioxidecompensatie niet onderhevig is aan verplichtingen, zijn deze partijen gevarieerd en verschillen ze in termen van:

 • De selectiecriteria voor de keuze van compensatieprojecten, oftewel wat wil je graag compenseren?;
 • Gebruikte methodes voor de berekening van broeikasgasemissies om de CO2 uitstoot te compenseren;
 • Evaluatiemethodes voor de controle van de gecompenseerde CO2-hoeveelheden.

Er zijn keurmerken in het leven geroepen die een kwaliteitsgarantie geven en jou helpen bij het maken van de keuze voor een van de beschikbare CO2-compensatieproject dat bij jou past.

Hoe kies ik het juiste CO2-compensatieproject?

bomen aanplanten CO2 compensatie

In welke soorten projecten kunnen we investeren om de CO2-uitstoot te compenseren?

 • Projecten gericht op het afvangen van CO2, bijvoorbeeld door bomen aan te planten;
 • Projecten die gericht op vermindering van de CO2-uitstoot bij de bron, met name door het bevorderen van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Volgens ADEME moet een effectief CO2-compensatiemechanisme voldoen aan vier belangrijke criteria:

 1. Validatie van het unieke karakter van de projecten: elk CO2-certificaat moet worden toegewezen aan één specifiek project en niet meerdere keren worden verkocht;
 2. Duurzaamheid van projecten in de loop van de tijd en validatie (indiening van een schriftelijk verslag van de exploitant of de NGO / vereniging) van de realiteit van de behaalde CO2-compensatie;
 3. Verificatie en traceerbaarheid van de financiering aan instanties die CO2-compensaties verlenen;
 4. Additionaliteit van de projecten. De mate waarin aannemelijk is dat een project slechts met behulp van een subsidie kan worden uitgevoerd.

Compenseer je CO2-uitstoot Je kunt er niet omheen... je produceert nu eenmaal CO2. Gelukkig kun je het tij keren en hier zelf iets aan doen. Ondersteun het Gandhiproject en compenseer jouw CO2-uitstoot! Vragen? Bel ons voor vrijblijvende informatie:
 ☎ 02 588 92 38

CO2-certificaten, kwaliteit en keurmerken

milieu aarde

Om mensen te helpen bij het kiezen van een betrouwbare partij die kwaliteit levert, zijn er certificeringen en keurmerken voor CO2-compensatie in het leven geroepen. Hierdoor heb jij de garantie dat je iedere geïnvesteerde Euro in jouw compensatieproject goed wordt besteed.

Deze keurmerken zijn geïnspireerd op de verplichte markt (voor CO2-compensatie) van het Kyotoprotocol. De kwaliteitslabels kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën, te weten:

 • Keurmerken die een standaard volgen bij het bewaken, monitoren en beheersen van de gecompenseerde CO2-emissies. De meest bekende partijen zijn Gold Standard (GS) en Voluntary Carbon Standard (VCS);
 • Keurmerken die alleen het project zelf onder de loep houden en niet kijken naar de daadwerkelijk gecompenseerde CO2.

CO2-prijs emissiehandel

Op de vrijwillige markt voor CO2-certificaten is er geen officiële CO2-prijs, omdat elke organisatie of instantie zijn eigen prijzen mag bepalen. Het verschil tussen verschillende partijen die CO2-compensatie aanbieden kan groot zijn. Met betrekking tot de gereguleerde markt (EU ETS) steeg de CO2-prijs van € 4,38 per ton in 2017 naar € 13,82 per ton in het jaar 2018, dat is een stijging van maar liefst 315%!

Is het huidige emissiehandelssysteem een goede oplossing voor het broeikaseffect?

thermometer

CO2-compensatie, klimaatverandering, het broeikaseffect wordt overal ter wereld ter discussie gesteld, bekritiseerd en in enkele gevallen zelfs ontkent. Is het huidige emissiehandelssysteem wel van deze tijd en lost het de problemen daadwerkelijk (voldoende) op?
Waarom een Europees emissiehandelssysteem creëren als het volstaat om vervuilende instanties en bedrijven te belasten of vervuilende activiteiten te reguleren?

Volgens professor Thomas Porcher, kunnen milieu en economische groei gezamenlijk hand in hand gaan, veel sectoren in de handel en economie hebben eigenlijk groei nodig. De belangrijkste kritiek op de emissiehandel is dat deze veel te veel verband houdt met ons huidige economische model, juist deze partijen zijn grotendeels verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde.

Milieu en economische groei kunnen gezamenlijk als een goed huwelijk hand in hand gaan. Thomas Porcher

Is CO2-compensatie een effectief middel, een mooi gebaar of is het simpelweg een instrument dat door de geïndustrialiseerde landen is uitgevonden om hun verantwoordelijkheden op het gebied van klimaat van zich af te schuiven?

groene leefomgeving

Helaas is er geen unaniem antwoord op deze vraag, maar zelfs meer dan CO2 zelf is het interessant om de sociale en humanitaire dimensie van deze projecten te benadrukken. In ontwikkelingslanden is inderdaad toegang tot energie en grondstoffen nodig om te overleven. In tegenstelling tot de ontwikkelde landen heeft het verlagen van het energieverbruik geen invloed op onze levensstandaard. De klimaatopwarming heeft de grootste impact op de mensen die in deze ontwikkelingslanden wonen. Door droogte kunnen gewassen sterven; hun landbouwgronden worden minder vruchtbaar; oogsten vallen tegen, waardoor armoede groeit. Deze compensatieprojecten kunnen helpen om deze bevolkingsgroepen minder kwetsbaar te maken voor de huidige klimaatcrisis.

Draag je steentje bij en verklein je ecologische voetafdruk. Informeer je gratis en vrijblijvend over de verschillende mogelijkheden om je CO2-uitstoot te reduceren en te compenseren. Bel ons op het nummer:  ☎ 02 588 92 38

Geactualiseerd op