gas en elektriciteit

Hulp nodig bij het afsluiten van een energiecontract?

Bel om gratis te veranderen van energieleverancier of voor energieadvies!

gas en elektriciteit

Hulp nodig bij het afsluiten van een energiecontract?

CallMePower belt je gratis terug of bel ons op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur.

Energietaksen, toeslagen en heffingen elektriciteit in België

taksen heffingen kosten energie

Als je je energiefactuur weleens goed hebt bekeken, dan zie dat deze niet slechts uit de prijs voor aardgas en elektriciteit bestaat. Verschillende bijdragen, taksen en toeslagen zijn hier ook aan toegevoegd. Maar waar betaal je eigenlijk voor? Waar gaan deze bedragen heen? Dat de aanvoer van elektriciteit en aardgas goed geregeld is is uiteraard in ieders belang. Bovendien heeft iedereen in België recht op energievoorziening, wij leggen je in dit artikel uit hoe het allemaal werkt en hoe dit verbonden is met elkaar.


Verschillende bijdragen en toeslagen

Welke kosten en tarieven onderscheiden we op de energiefactuur? Op je factuur van je energieleverancier staan verschillende bedragen en namen van kosten. Maar, wat zijn deze kosten eigenlijk? Eén ding is zeker, de energieleverancier moet de factuur duidelijk en leesbaar hebben opgesteld zodat je de verschillende kosten van elkaar kan onderscheiden. De tariefoverzichten van de elektriciteitsleveranciers in België bevatten 3 soorten toeslagen die ongeveer 2% van de prijs per kWh doorwegen. Het gaat om federale bijdrage, energiebijdrage en aansluitingsvergoeding. Wij lichten deze bijdragen en de verschillende soorten kostenposten hier voor je toe.

Meer weten over de opbouw van je energiefactuur? Lees dan ons artikel waarin we alle componenten van de energiefactuur toelichten!

Federale bijdrage elektriciteit

Federale bijdrage elektriciteit

De federale bijdrage op de elektriciteit is een belasting geheven door Elia op de distributienetbeheerders, die op hun beurt naar de leveranciers doorrekenen. Deze laatste rekent het verder naar de huishoudens door. Deze bijdrage wordt afgedragen om onder andere de controle op de energiemarkt uit te kunnen voeren, om werkzaamheden van de CREG te financieren, maar ook verschillende fondsen. Onder deze fondsen vallen het sociaal energiefonds, de beschermde klanten, het denuclearisatiefonds en het fonds van broeikasgassen.

Hoogte federale bijdrage elektriciteit

CREG beslist en publiceert de hoogte van de jaarlijkse federale bijdrage. Voor 2020 werd het €3,1428 per MWh of 0,31428 cent per kWh vastgesteld. De distributienetbeheerders rekenen echter een bijdrage die varieert tussen 0,26 en 0,29 cent per kWh om ongekende redenen.

Evolutie van de federale bijdrage op de elektriciteit
Elektriciteit 2017 2018 2019 2020 2021
Bijdrage in euro/MWh 3,3705 3,4439 3,3461 3,1428 3,4700

De federale bijdrage op de elektriciteit is sterk gedaald sinds 2011 voornamelijk dankzij het wegvallen van de financiering van het federale beleid voor de vermindering van broeikasgassen (Kyoto) en het vermindering van de dotatie voor denuclearisatie van de Mol-Dessel-sites. In de afgelopen jaren vanaf 2017 lijkt de bijdrage echter vrij stabiel te zijn geworden.

Toewijzing van de federale bijdrage op de elektriciteit

  • Denuclearisatie van de BP1 en BP2 Mol-Dessel-sites 1,01€/MWh van het totaal
  • Beschermde klanten 1,5508 €/MWh op het totaal
  • Sociale maatregelen 0,4332€/MWh op het totaal
  • Bijdrage werkingskosten voor de CREG 0,1488€/MWh van het totaal

Hoogte federale bijdrage aardgas

Evolutie van de federale bijdrage op aardgas
Aardgas 2017 2018 2019 2020 2021
Bijdrage in euro/MWh 0,5672 0,5684 0,6043 0,7416 0,6482

Toewijzing van de federale bijdrage op aardgas

  • Beschermde klanten 0,5816€/MWh op het totaal
  • Sociale maatregelen 0,1314€/MWh op het totaal
  • Sociale maatregelen 0,4332€/MWh op het totaal
  • Bijdrage werkingskosten voor de CREG 0,0286€/MWh van het totaal

Energiebijdrage

De tweede toeslag wordt energiebijdrage genoemd. Het is toepasbaar op elektriciteit en gas en wordt opgeheven in het voordeel van het fonds om de sociale zekerheid te financieren. De energiebijdrage dateert van de wet van 22 juli 1993 om het concurrentievermogen en de werkgelegenheid veilig te stellen.

Het wordt niet geïndexeerd en verandert niet jaarlijks. Het is identiek in de 3 regio's en bedraagt tussen 1,9088 euro/MWh en 0,20233 euro/MWh inclusief alle belastingen. Deze bijdragen voor elektriciteit en gas worden ook wel accijnzen genoemd.

gas en elektriciteit

Vergelijk energie, stap over en bespaar!

Bel CallMePower voor gratis vergelijkingshulp en om te veranderen van energieleverancier!

gas en elektriciteit

Vergelijk energie, stap over en bespaar!

CallMePower belt je gratis terug tijdens de openingsuren met energieadvies of bel op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur.

Turteltaks

Ook is de turteltaks enige tijd onderdeel geweest van de energiebijdrage. Deze is inmiddels afgeschaft. Dit onderdeel van de bijdrage is in het leven geroepen door Annemie Turtelboom als onderdeel van de hervorming van de energiebijdrage. Deze taks is in de eerste instantie ontstaan vanwege de historische schuld, opgelopen door het verstrekken van groenestroomcertificaten. De overheid heeft in het verleden zonnepanelen en andere vormen van groene energiewinning gesubsidieerd en daarmee schulden opgelopen. Deze schulden zouden door middel van de turteltaks moeten worden gecompenseerd. Hier is uiteraard veel kritiek op geweest en heeft uiteindelijk ervoor gezorgd dat de minister van Begroting, Financiën en Energie: Annemie Turtelboom is afgetreden. De taks is per 1 januari 2018 afgeschaft.

Aansluitingsvergoeding

Het is één van de financieringsmiddelen voor Energiefonds van de Waals regio. Het financiert voornamelijk CWaPE, de bevordering van hernieuwbare energiebronnen en sociale acties van OCMW betreffende de energiemarkt. Dit bedrag is vastgesteld op 0,075 cent per kWh of 0,5% van de totale prijs per kWh. Deze belasting bestaat niet in Brussel of Vlaanderen.

BTW kosten energiefactuur

Kosten voor de BTW bedragen 21%, dit percentage wordt toegepast op de gehele factuur afgezien van de federale bijdrage en die van het Energiefonds. Voor aardgas geldt hetzelfde maar hier wordt de BTW ook niet over de toeslag voor beschermde klanten berekend. Voor bedrijven en KMO´s is de BTW niet standaard toegevoegd aan de factuur.

Netkosten

De netkosten of nettarieven zijn de bedragen die door de distributienetbeheerder (DNB) worden toegevoegd. Deze kosten zijn er om de distributie en het transport van de energie te vergoeden. De energie wordt verdeeld over verschillende netten en naar grootverbruikers, hier is de DNB verantwoordelijk voor. Hiernaast transporteren zij de elektriciteit via lage- en middenspanningskabels en wordt het aardgas voorzien via leidingen. De transport en het onderhoud moet worden voorzien en bekostigd om energie tot aan onze woningen en bedrijven te doen geraken.

Groene energie

Groene energie

De Belgische bijdrage aan de ontwikkeling van hernieuwbare of groene energie wordt verwezenlijkt door middel van een contributie die betaald wordt op de energiefacturen. Deze contributie varieert per regio volgens coëfficiënten vastgelegd door regionale autoriteiten.

De kost voor de groene energie wordt door de verbruikers overgemaakt aan de leveranciers. Deze laatsten worden bij wet verplicht om met dat geld groenestroomcertificaten te kopen van de producenten van hernieuwbare elektriciteit. Deze prijs die tussen 65 en 100 euro per certificaal ligt, laat de producenten toe om rendabel te blijven zelfs wanneer de alternatieve energie via fossiele brandstoffen goedkoper zou uitkomen. Met andere woorden het is dankzij de kost van groene energie dat de belgische producenten van waterkrachtcentrales, wind en fotovoltaïsche technologieën aangemoedigd worden om hun faciliteiten te ontwikkelen.

gas en elektriciteit

Vergelijk energie, stap over en bespaar!

Bel CallMePower voor gratis vergelijkingshulp en om te veranderen van energieleverancier!

gas en elektriciteit

Vergelijk energie, stap over en bespaar!

CallMePower belt je gratis terug tijdens de openingsuren met energieadvies of bel op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur.

Geactualiseerd op