Goed om te weten! Voor wie is het sociaal energietarief? Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

gas en elektriciteit

Heb je een vraag of wil je ook besparen op je energiefactuur?

Bel voor gratis energieadvies van CallMePower en start met besparen!

sociaal tarief energie

Voor individuelen en gezinnen die zich in een economisch ongunstige of kwetsbare situatie bevinden, zijn sociale tarieven tot stand gekomen. Zo zijn deze ook voor energieverbruik door de regering bepaald en toegekend. Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit is in heel België hetzelfde. De Belgische overheid biedt verschillende mogelijkheden en oplossingen voor consumenten die tijdelijke of structurele financiële problemen ondervinden. Hierbij wordt het betalen van de factuur voor gas en/of elektriciteit ondersteund en vergemakkelijkt. In dit artikel leggen we uit wat het sociaal tarief precies inhoudt en geven we antwoord op je vragen.


Wat is het sociaal energietarief?

Het sociaal (energie)tarief is het laagst mogelijke tarief waar een dienst of product voor wordt geleverd. Dit tarief ligt lager dan de standaard prijs welke de meeste mensen betalen. De Belgische wetgeving (federaal en regionaal) voorziet een beschermend statuut voor klanten met een moeilijke sociale of financiële situatie welke door middel van verschillende categorieën wordt ingedeeld. Het sociaal tarief geldt enkel voor residentiële beschermde afnemers die binnen één van de vier onderstaande categorieën vallen. Dit tarief wordt twee keer per jaar opnieuw bepaalt en is voordeliger dan de standaard energietarieven van de Belgische energieleveranciers.

Het tarief van de elektriciteit wordt deels bepaalt door het soort teller, we onderscheiden 3 verschillende:

sociaal tarief elektriciteit gas
 • Enkelvoudig
 • Tweevoudig
 • Uitsluitend nacht

In dit artikel geven wij je meer inzicht in de factoren die invloed hebben op het sociaal energietarief en de eisen waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen hiervoor.

Wanneer heb je recht op het sociaal tarief? De 4 categorieën.

Om recht te hebben op het sociaal tarief, moeten één van de vier volgende categorieën van toepassing zijn:

 1. Categorie 1: Jijzelf of één van de geregistreerden op je adres ontvangt een tegemoetkoming van het OCMW (Openbaar Centrum van Maatschappelijk Welzijn). Zoals maatschappelijke steun, een leefloon of een voorschot op een inkomensgarantie.
 2. Categorie 2A: Indien er sprake is van een handicap en hier een vergoeding voor wordt ontvangen. Hieronder valt bijvoorbeeld blijvende arbeidsongeschiktheid, hulp van derden, hulp aan bejaarden, of een bijkomende kinderbijslag in verband met bepaalde ongeschiktheid. Deze worden uitgekeerd door de FOD Sociale Zekerheid Directie Personen met een Handicap.
 3. Categorie 2B: Toekenning door de Zorgkas. Een vergoeding ten behoeve van zorgnood van ouderen (van toepassing in Vlaanderen).
 4. Categorie 2C: Wie een aanvulling op kinderbijslag ontvangt, op basis van extra zorgbehoefte en/of ondersteuning (van toepassing in Vlaanderen).
 5. Categorie 3: Ontvangst van een tegemoetkoming ten behoeve van een inkomensgarantie of hulp van ouderen, blijvende arbeidsongeschiktheid of hulp aan derden. Deze wordt uitgekeerd door de Federale Pensioendienst (FPD).
 6. Categorie 4: Indien je huurder bent van een sociaal appartement in een gebouw met een collectieve installatie voor verwarming op aardgas, waar de woningen verhuurd zijn door een erkende sociale huisvestingsmaatschappij. Toekenning door OCMW.

Heb je ook recht op het sociaal tarief met een budgetmeter?

Indien je in het bezit bent van een budgetmeter heeft dit geen invloed op het recht van het sociaal energietarief. Zolang je tot één van de bovenstaande categorieën behoort, is het sociaal tarief van toepassing. De budgetmeter kan alsnog normaal gebruikt worden en de kaart kan zoals gebruikelijk worden opgeladen.

slimme meters sociaal tarief

Wat als je een slimme energiemeter hebt of er één gaat ontvangen?

De slimme meter heeft geen invloed op jouw recht voor het sociale tarief. Ook met een zogenaamde slimme meter of digitale energiemeter krijg je als rechthebbende het sociaal tarief toegepast. De slimme meter is slechts een nieuwe manier van meterstanden opnemen en het monitoren van je energie. Er verandert dus voor jou eigenlijk niets.

Wanneer kom je niet in aanmerking voor het sociaal energietarief?

Voor andere verblijven wat niet je domicilieadres is, is het sociaal energietarief niet van toepassing. Hierbij kan je denken aan een tweede woning bijvoorbeeld. Professionelen en/of tijdelijke aansluitingen komen ook niet in aanmerking voor dit speciale tarief.

Hiernaast zijn er een aantal uitzonderingen wanneer je wel vergoedingen of een bepaalde uitkering ontvangt, maar wanneer je geen recht hebt op het sociaal energietarief.

 • Bij ontvangst van een uitkeringen van het ziekenfonds of van een verzeker
 • Indien er sprake is van bemiddeling voor schulden
 • Of pensioen wordt ontvangen van een openbare instelling

Vind het voordeligste energietarief en stap over! Je kunt ons tijdens kantooruren bellen op:
02 588 92 38.

Hoe zijn de tarieven opgebouwd voor een beschermde klant

Het belangrijkste voordeel van deze regeling is het recht op een tarief dat de laagste marktprijs garandeert. Maar hoe is deze prijs verder opgebouwd? Het energie factuurtarief van de beschermde klant met het sociale tarief bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Elektriciteits- en gas kosten volgens de sociale normen (deze maakt het grote verschil)
 • De distributiekosten,
 • BTW,
 • Transmissie kosten,
 • Federale bijdragen

Sociaal tarief energieleveranciers ENGIE Electrabel, Luminus en Lampiris

Of je nu klant bij ENGIE Electrabel, Luminus of Lampiris bent: het sociaal tarief is bij elke leverancier hetzelfde. Het is een voordeliger tarief voor elektriciteit en/of aardgas dan de reguliere tarieven van de commerciële aanbieders op de energiemarkt. Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas is een prijs die wordt vastgelegd door de CREG, onafhankelijk van de energieleverancier of netbeheerder.

sociaal tarief FOD energie gas elektriciteit goedkoopste laagste tarief factuur CallMePower

Hoe verkrijg je het sociaal tarief?

Om recht te hebben op het sociaal tarief, moet je erkend zijn als ofwel een federale beschermde klant of als regionale beschermde klant. Het tarief wordt in de meeste gevallen automatisch toegekend. De federale overheid bepaalt wie er binnen de categorieën van de beschermde klanten valt en dus recht heeft op het sociale tarief. Hieronder leggen wij uit wat het verschil is tussen federale en regionale klanten.

Federaal beschermde klanten

Federaal beschermde klanten, die vallen in de bovengenoemde categorieën 1, 2 of 3, krijgen automatisch het sociaal tarief toegekend. Federaal geldt landelijk en wordt bepaald door de overheid. De leveranciers worden aan het begin van elk trimester geïnformeerd aan welke klanten ze het sociaal tarief moeten toepassen en voor hoelang. Het tarief wordt steeds toegekend tot op het einde van het kalenderjaar. Indien je het jaar daarna ook nog recht hebt op het sociaal tarief, wordt dit automatisch verlengd. Het sociaal tarief is in dit geval landelijk vastgesteld en wordt of door een energieleverancier of door de distributienetbeheerder voorzien.

Regionaal beschermde klanten

Wanneer je onder de regionale beschermde klanten valt, is het de regionale wetgeving die een beschermingsstatuut toekent. Het tarief wordt regionaal vastgesteld en is het de distributienetbeheerder van je regio die de energie aan jou levert.

Categorie 4, sociale huur

Een beschermde klant uit categorie 4 die het sociaal tarief wil ontvangen voor energie, moet zich wenden tot de eigenaar/beheerder van het appartementsgebouw. Het is aan de beheerder van het gebouw om de nodige stappen te ondernemen voor het verkrijgen van het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas.

Hoe wordt het sociaal tarief toegepast?

De toepassing van het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas is in de meeste gevallen geautomatiseerd. Zodra je binnen één van de categorieën valt als particulier, dient ook het energietarief hierop aangepast te worden. Dit wordt dan door de FOD Economie automatisch toegekend.

Hoe is het geregeld met privacy van een beschermde klant?

Klanten die hun privacy belangrijk vinden en niet willen dat hun gegevens automatisch doorgegeven worden, kunnen een certificaat aanvragen bij de volgende instanties:

 • De OCMW's
 • De Nationale Pensioenraad
 • De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Heb je een papieren attest nodig voor het sociaal tarief?

document attest

Waarom is een papieren attest nodig en hoe kan ik dat verkrijgen? In enkele gevallen, ongeacht de categorie (1, 2A, 2B of 3) waartoe je behoort, is het mogelijk dat het sociaal tarief (nog) niet automatisch wordt toegekend. Je dient dan een papieren attest af te geven aan je energieleverancier. Met dit attest bewijs je dat je tot een categorie van rechthebbenden op het sociaal tarief behoort. Dit document heeft een geldigheidsduur, het attest is van toepassing binnen het referentiejaar. Indien je ook in aanmerking komt voor het opvolgende jaar dan moet het attest vernieuwd worden, tenzij het sociale tarief inmiddels automatisch verkregen wordt.

Hoe ga je te werk? Afhankelijk van de categorie waartoe je behoort, moet je het attest aanvragen aan een van de volgende bevoegde sociale instellingen: het plaatselijke OCMW, de FOD Sociale Zekerheid, Algemene Directie Personen met een handicap; het Agentschap Zorg en Gezondheid (Zorgkas), of de Federale Pensioendienst.

energieverbruik berekenen

Wat is jouw stroomverbruik op jaarbasis?

Bereken jouw elektriciteitsverbruik met de energiecalculator!

Energiemeters en de sociale tarieven

De sociale energietarieven zijn opgesplitst in aardgas en elektriciteit. Hiernaast zijn de verschillende meters ook van invloed op de prijsberekening. Om je een inzicht te geven in de tarieven en de verdeling geven wij hieronder gedetailleerde informatie en prijzen weer die je gemakkelijk kan aflezen.

Type energiemeters

Er bestaan verschillende tarieven voor elektriciteit, afhankelijk van de soort energiemeter waarover het huishouden beschikt. Hieronder geven wij de verschillende meters weer:

Sociaal tarief voor elektriciteit

Het sociaal tarief voor elektriciteit kent op dit ogenblik de volgende prijzen per kWh. Lees meer over de evolutie van de elektriciteitsprijzen in België. In onderstaande tarieven voor elektriciteit zijn de volgende componenten mee berekend: het energiecomponent, distributiecomponent en het transmissiecomponent.

Sociaal tarief elektriciteit
Overzicht prijzen sociaal tarief van elektriciteit in 2020 ⚡
Type energiemeter Sociaal tarief
zonder BTW
Sociaal tarief
inclusief BTW
Enkelvoudige meter (c€/kWh) 15,722 19,023
Tweevoudige meter (Dag/Nacht)
Dag (c€/kWh)
Nacht (c€/kWh)

16,636
12,788

20,129
15,473
Uitsluitend nachtmeter (c€/kWh) 9,152 11,073

Tarieven zijn geldig per 1 februari 2020 tot en met 31 juli 2020. BTW = 21%

Sociaal tarief voor aardgas

Het sociaal tarief voor aardgas kent op dit ogenblik de volgende bedragen. Lees meer over de evolutie van de gasprijzen in België.

Sociaal tarief aardgas
Overzicht prijzen sociaal tarief van aardgas in 2020
Onderdeel Sociaal tarief
zonder BTW
Sociaal tarief
inclusief BTW
Energiekost (c€/kWh) 1,435 1,736
Transmisssie (c€/kWh) 0,150 0,182
Distributie (c€/kWh) 0,496 0,600
TOTAAL GASTARIEF(c€/kWh) 2,081 2,518

Tarieven zijn geldig per 1 februari 2020 tot en met 31 juli 2020. BTW = 21%

Bovenstaande tarieven zijn exclusief federale bijdrage, aansluitingsvergoeding (Wallonië) en bijdrage energiefonds (Vlaanderen). Andere taksen met betrekking tot netwerktarieven (vervoer en/of distributie) zijn inbegrepen. De Commissie voor de regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) legde deze tarieven vast op 30 januari 2020.

Wat te doen met het sociaal energietarief bij een verhuis?

verhuis sociaal tarief

Het sociaal tarief is gekoppeld aan je domicilieadres. Ga je verhuizen of ben je net verhuisd? Bij een wijziging van je adres wordt het recht op het sociaal tarief niet direct doorgegeven aan je energieleverancier. Aangezien de energieleveranciers slechts om de drie maanden worden geïnformeerd over de rechthebbenden op het sociaal tarief, is het aan te raden dit zelf aan ze door te geven. Wat zij nodig hebben voor het omzetten van de energie, zullen zij je dan vanzelfsprekend toelichten. Zorg ervoor dat je het tijdig doorgeeft om doorlopend van het sociaal tarief gebruik te maken.

Neem een kijkje op onze verhuispagina voor meer informatie en ondersteuning vóór en tijdens jouw verhuis.

Wat gebeurt er bij een overstap naar een andere energieleverancier?

Wil je van energieleverancier veranderen? Houd er rekening mee dat de verandering van leverancier wat vertraging van het sociaal tarief kan opleveren. Geef duidelijk aan dat het om het sociale tarief gaat bij het overstappen en dat je daar recht op hebt. Dit wordt namelijk niet onmiddellijk doorgegeven aan je nieuwe energie aanbieder. Dit kan mogelijk tot wel drie maanden duren.

Handige contactgegevens en adressen

Om je een handje op weg te helpen met het regelen van je sociaal tarief, hebben wij hieronder een overzicht van de meest gebruikte adressen en telefoonnummers weergegeven. In de meeste gevallen zal je automatisch in aanmerking komen voor het sociaal energietarief wanneer je binnen de 4 categorieën valt. Mocht je toch vragen hebben, kan je via onderstaande links of contact gegevens verder geholpen worden.

Contactgegevens Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Maak gebruik van het contactformulier Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Directie-generaal Personen met een Handicap

contact telefoon informatie

Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 150
1000 Brussel

Telefoon: 0800 987 99 (van 8:30u tot 16:30u)
Fax: 02 509 81 85
Stuur een e-mail : HandiN@minsoc.fed.be

Adres Rijksdienst voor Pensioenen

Rijksdienst voor Pensioenen
Zuidertoren
1060 Brussel

Gratis infolijn: 1765
Fax: 02 529 39 21
Stuur een e-mail : info@rvponp.fgov.be

Contactgegevens OCMW

In elke gemeente in België is een OCMW gevestigd. Kijk hier voor de adressen in jouw gemeente.

Nieuwe energieleverancier nodig? Wil je graag telefonisch advies bij het maken van een keuze? Dat kan! Bel ons tijdens kantooruren:  ☎ 02 588 92 38 en we regelen het voor je.

Geactualiseerd op